Nästa Medlemsmöte är Årsmötet!

Lördag den 12 februari 2022

kl 14:00

Välkomna!

 

Valberedningens förslag till styrelse för Lindesbergs BK 2022
Ordförande: Pia Järnkvist 1 år Omval
Kassör:Maria Lindberg 2 år Omval
Ledamot Åsa Larsson 2 år omval
Ledamot Viktor Karlsson 2 år nyval
Suppl. Anette Wiklund 2 år omval
Suppl. Emil Asserholt Lundin 1 år fyllnadsval

 

Kvar i styrelsen:
Vice Ordf. Malin Krook 1 år kvar
Sekreterare: Agneta Guhrén 1 år kvar
Ledamot:Annika Sarenpää 1 år kvar
Revisorer:
Lars Olof Nyberg 1 år omval
Åsa Gehrman 1 år omval
Revisorsupp. Kristina Blix 1 år omval
Förslag till mötesordförande: Malin Johansson

 

Valberedning:
Christer Wretlund 1 år kvar.
Väljas ska sammankallande för 1 år samt ordinarie på 2 år

 

 

Kallelse till årsmöte med Lindesbergs Brukshundklubb

 

den 12/2 2022 klockan 14.00 i klubbstugan (eller digitalt via zoom om det blir fler restriktioner).

 

 

 

Dagordning:

 

 

 

§ 1 Fastställande av röstlängd.

 

§ 2 Val av mötesordförande.

 

§ 3 Lindesbergs Brukshundklubbs styrelseval av protokollförare.

 

§ 4 Val av två justerare och tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet.

 

§ 5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2.

 

§ 6 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

 

§ 7 Fastställande av dagordningen.

 

§ 8 Genomgång av:

 

a) Lindesbergs BKs styrelses verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte.

 

b) balans och resultaträkning.

 

c) revisorernas berättelse.

 

§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller

 

förlust.

 

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för Lindesbergs Brukshundklubb´s styrelse.

 

§ 11 Genomgång av Lindesbergs Brukshundklubb´s styrelses förslag avseende

 

a) mål

 

b) rambudget för innevarande verksamhetsår

 

c) medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår.

 

d) andra ärenden samt motioner vilka styrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.

 

§ 12 Beslut i ärende enligt § 11.

 

§ 13 Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.

 

§ 14 Val av styrelse för Lindesbergs Brukshundklubb samt beslut om suppleanternas

 

tjänstgöringsordning.

 

* Val av ordförande

 

* Val av vice ordförande

 

* Val av sekreterare

 

* Val av kassör

 

* Val av övriga ledamöter

 

* Val av suppleanter samt tjänstgöringsordning

 

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter – alla väljs på ett år.

 

§ 16 Val av valberedning

 

* Sammankallande 1 år

 

* Övriga ledamöter 2 år

 

§ 17 Beslut om omedelbar justering av § 14 – 16.

 

§ 18 Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlas under § 11.

 

§ 19 Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige.

 

§ 20 Mötets avslutande.

 

 

 

Välkommen!