Reseersättning

Blankett för nedladdning finns här.

  • Resor till och från kurstillfällen för instruktör och hjälpinstruktör vid kurser ersätts av klubben med skattefri milersättning.
  • Resor för funktionärer med anledning av tävling och utställning ersätts av klubben med skattefri milersättning.
  • Resor vid inköp av varor och materiel som kräver att fraktas med bil ersätts med skattefri milersättning. Här ingår kökssektorns och stugfogdarnas resekostnader. (Normalt utgår inte ersätting för resor inom tätorten.)
  • Resor för distriktsombud i samband med deras uppdrag, samt för andra medlemmar som kallats till distriktets aktiviteter ersätts med skattefri milersättning. Samåkning tillämpas.
  • För medlemmar som på klubbens bekostnad deltar i kurser för egen vidareutbildning, t ex till instruktör, domare etc. utgår ersättning för resor om det framgår av styrelsebeslut att resekostnader ska ingå i utbildningskostnaden. För flera deltagare i samma utbildning tillämpas samåkning.

Reseräkningar skrivs för varje sektor för sig och attesteras av sektoransvarig. För resor som inte hänför sig till en specifik sektor attesteras reseräkningen av ordförande eller vice ordförande. Det samma gäller sektoransvarigas reseräkningar.

Reseräkningar lämnas varje kvartal, detta för att få en bättre överblick av sektorns kostnader och dessutom tillåta ansvarig att attestera medan resorna är aktuella.

Dessa datum skall reseräkningarna vara attesterade och inlämnade till kassören: 10/4,  10/7,  10/10,  15/12